Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Woekerhypotheek SNS met AEGON

Een tussenpersoon moet ruim € 40.000 betalen als vergoeding voor de schade die een klant heeft geleden door het sluiten van een hypotheek met effectenleaseconstructie. Dat heeft Klachteninstituut Kifid in Uitspraak GC-2014-069 geoordeeld. Geldverstrekker SNS Bank (GC-2015-068) en vooral AEGON (GC-2015-067) wordt de hand opzichtig boven het hoofd gehouden en hoeven geen schadevergoeding te betalen.

In 2002 sluit een echtpaar zijn hypotheek over. Een aflossingsvrije lening van € 59.000 bij ING Bank en een spaarhypotheek van € 28.000 bij Rabobank worden omgezet in een hypotheek van € 113.445 bij Hooge Huys (SNS Reaal). Daarnaast wordt een AEGON Optimum Vliegwiel Vermogen gesloten tegen koopsom. De spaarverzekering van Interpolis is afgekocht; het saldo van ruim € 11.000 wordt samen met de uit de nieuwe hypotheken verkregen gelden gebruikt voor een storting van € 28.800 als inleg voor het effectenleaseproduct, dat een leasesom van een kleine € 38.000 kende:

(...) waarmee we over 15 jaar de gehele hypotheek van € 113.445,05 af kunnen lossen op basis van een voorbeeldpercentage van 8%. Er resteert dan nog een bedrag van € 6.322,59 wat voor u vrij beschikbaar is en waar u in de toekomst een eventuele renteverhoging mee kunt compenseren


Oversluiten
Vijf jaar later adviseert de tussenpersoon de lening over te sluiten naar SNS Bank, omdat daarmee 0,65% rentevoordeel te behalen valt. Daar gaat het echtpaar op in: er wordt – wél op basis van inkomensgegevens die niet stroken met de werkelijkheid – een hypotheek gesloten van ruim € 115.000 tegen een maandlast van € 494,72.

In juli 2009 zijn 90 maanden van de looptijd van het AEGON-product voorbij: AEGON laat het echtpaar weten dat gedurende de resterende looptijd maandelijks nog eens € 400 moet worden ingelegd! Dat is een tegenvaller; na zijn beklag te hebben gedaan, moest het echtpaar de overeenkomst noodgedwongen beëindigen. De opbrengst van het Optimum Vliegwiel Vermogen: € 2.688.

Ernstig tekortgeschoten
Het echtpaar dient een klacht in bij Kifid en vordert vernietiging van de aandelenlease-overeenkomst, vergoeding van 80% van de inleg, terugbetaling van het verschil tussen de oude en de nieuwe hypotheekleningen én terugbetaling van de hypotheekkosten na 1 augustus 2007. De klager stelt gedwaald te hebbben doordat de adviseur tekort is geschoten in de informatie- en zorgplicht. Bovendien is het advies niet passend geweest.

De Geschillencommissie geeft de klager gelijk wat betreft het tekortschieten in de zorgplicht:

Het advies – in dit geval een hypotheekadvies met het oog op lagere lasten en/of grotere zekerheid aangaande de (termijn van) aflossing – bracht naar zijn aard mee dat Consument en zijn echtgenote binnen een zekere periode een voor hen dwingende doelstelling zouden moeten behalen. Aangeslotene diende derhalve tot uitgangspunt te nemen dat een bepaalde, vaste verhouding tussen (debet)rente en rendement voor Consument en zijn echtgenote wezenlijk was. Een constructie waarin effectenlease is opgenomen, kan per definitie niet aan dit vereiste voldoen, gelet op de onzekerheid aangaande koersontwikkelingen die aan effectenlease verbonden zijn.


Bovendien had de adviseur moeten weten dat de toen beiden 57 jaar oude echtgenoten niet in de financiële positie waren om een aandelenleaseproduct te sluiten en dat zij qua achtergrond en opleiding niet in staat waren de consequenties van hun keuze te overzien. de adviseur is ernstig tekortgeschoten, aldus de commissie, die de schade begroot op een kleine € 40.000. Dat bedrag moet de adviseur, vermeerderd met wettelijke rente, terugbetalen.

Ook AEGON is met het Vliegwiel tekortgeschoten en moest bij de Ombudsman 60% van de inleg vergoeden. De Geschillencommissie veegt dit oordeel echter van tafel: er is toch geen restschuld? Ook SNS treft geen blaam, aldus Kifid: de inkomenstoets voor het sluiten van de hypotheek in 2007 is juist uitgevoerd, ook al waren de gegevens niet correct (met een pensioen gelijk aan 2x het bruto loon, CC).

 

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
     
 

 

 
  Contact ?    
       
         
       
    Westland Utrecht VermogensBeheer Hypotheek

2007-04-15 WUH aanvr.-effectenrek.-profiel

 

 

2007-04-23 PDAH-WUH Waardeopbouw 50K