Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Levob Hefboom Effect is vorm van Huurkoop!

Op 23 december 2011 heeft de Hoge Raad zeer onverwacht Het Levob Hefboom Effect toch als huurkoop bestempeld:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8457 

Samenvatting:

Op 5 april 1999 is de echtgenoot zes overeenkomsten “Het Levob Hefboom Effect” aangegaan;

Bij brief van 25 november 2002 heeft de echtgenote de overeenkomsten vernietigd, omdat deze als huurkoopovereenkomsten zijn aan te merken. Deze zijn zonder haar toestemming gesloten, waarop zij om die reden de vernietigbaarheid inroept gebaseerd op artikel 1:88 en 1:89 BW; 

In een tussenvonnis van 13 juni 2007 heeft rechtbank Utrecht, sector kanton (locatie Amersfoort) in lijn met de toenmalige jurisprudentie (zie LJN: AQ6491 04-08-2004) geoordeeld dat de zes “Levob Hefboom Effect”overeenkomsten niet kunnen worden aangemerkt als huurkoopovereenkomst in de zin van artikel 7a:1576h BW. Om die reden heeft de kantonrechter de zaak verwezen naar de sector handels- en familierecht van deze rechtbank.  

Bij vonnis van 18 juni 2008 heeft rechtbank Utrecht, sector handels- en familierecht, de vordering afgewezen, overwegende dat zij met de kantonrechter van oordeel is dat de effectenlease-overeenkomsten niet kunnen worden gekwalificeerd als koop op afbetaling om de redenen die door de kantonrechter zijn aangevoerd en dat dit betekent dat [eiseres] de effectenlease-overeenkomsten niet heeft kunnen vernietigen met een beroep op art. 1:89 lid 1 BW. 

Op 2 februari 2010 in hoger beroep komt Gerechtshof Amsterdam in de rov. 4.10 en 4.11 tot de slotsom dat de overeenkomsten niet aan het bedoelde vereiste voldoen. Deze overwegingen luiden als volgt: 

(…)”Dit betekent dat de overeenkomsten, bij gebreke van het voor koop op afbetaling essentiële kenmerk van betaling van de koopprijs in termijnen waarvan twee of meer verschijnen nadat de verkochte zaak aan [betrokkene 1] was afgeleverd, niet als zodanig zijn aan te merken, zodat [eiseres] de overeenkomsten niet met een beroep op artikel 1:89 lid 1 BW heeft kunnen vernietigen. (...)" 

 

In cassatie het verrassende eindoordeel van de Hoge Raad op 23 december 2011:

(…)3.7 Het oordeel van het hof dat art. 7A:1576 lid 3 niet ertoe strekt beleggingsproducten als de onderhavige op één lijn te stellen met een koop op afbetaling als bedoeld in art. 7A:1576 lid 1, miskent dat genoemd lid 3 niet uit zichzelf reeds ertoe strekt een bepaalde overeenkomst op een lijn te stellen met een koop op afbetaling.

De genoemde bepaling strekt ertoe te voorkomen dat de in de wettelijke regeling van koop en verkoop op afbetaling beoogde bescherming van de (huur)koper wordt ontgaan doordat de desbetreffende overeenkomst in een bepaalde vorm wordt gegoten(…)(…)komt het bij de toepassing van lid 3 erop aan dat door de constructie die de partijen aan hun handeling hebben gegeven wordt heengekeken zodat, bijvoorbeeld, een samenstel van overeenkomsten waarbij een zaak verkocht wordt tegen contante betaling doch de koopsom door de verkoper aan de koper ter leen wordt verstrekt onder beding van terugbetaling in termijnen, moet worden aangemerkt als een koop en verkoop op afbetaling. 

3.8 De volgens de overeenkomst door de deelnemer te betalen rentetermijnen kunnen weliswaar, zoals het hof heeft geoordeeld, niet worden aangemerkt als termijnen van de koopsom indien men ervan uitgaat dat de koopsom al ten tijde van de aflevering wordt voldaan uit de door Levob aan de deelnemer geleende geldsom, maar het ligt anders wanneer men door de geldleenconstructie heenkijkt en de geldelijke verplichtingen in ogenschouw neemt die, onder welk etiket ook, de deelnemer door het aangaan van een overeenkomst als de onderhavige op zich neemt.

 

Aldus bekeken verbindt de deelnemer aan de "Overeenkomst Het Levob Hefboomeffect" zich immers om ... aan Levob ... gedurende de looptijd van tien jaar te voldoen in maandelijkse termijnen en een gedeelte van ƒ ... aan het einde van die looptijd.

 

(…) heeft de overeenkomst derhalve, in het licht van art. 7A:1576 lid 3, onmiskenbaar dezelfde strekking als een koop en verkoop op afbetaling(...)

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 
vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010; 
verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

 

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?