Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Levob Hefboom Effect is toch vorm van Huurkoop!

Op 23 december 2011 heeft de Hoge Raad zeer onverwacht Levob Hefboom Effect toch als huurkoop bestempeld! De partner diende mee te ondertekenen, ook een eventuele verlenging. Alleen het Kifid moest nog om, wat uiteindelijk in 2015 toch nog gelukt is!

Historie

 

Levob is een bank/ verzekeraar voortgekomen uit LEvensverzekeringsmaatschappij Ons Belang, oorspronkelijk op haar beurt ontsproten aan de Onderlinge Voorzorg Bank.

Levob heeft in de periode oktober 1997 – 2003 een groot aantal aandelenleasecontracten aangeboden onder diverse merknamen, waaronder: Het Levob Hefboom Effect en De Levob Fun (d) racer’. De financiële producten van Levob werden veelal verkocht door met Levob samenwerkende intermediairs.

 

In september 1997 introduceert Levob het ‘Het Levob Hefboom Effect’ en is hiermee AEGON te slim af. Het is de OV-Bank die feitelijk de aandelenlease op de markt brengt. Om de groepsnaam Levob te profileren wordt met de introductie van het “Levob Hefboom Effect” de naam van de bank gewijzigd in Levob Bank.

 

“Ongelooflijk maar waar! Uw eigen aandelenportefeuille voor ƒ 7,- netto per maand. De slimste manier van beleggen”

-          slim en voordelig beleggen in negen Nederlandse topfondsen

-          lage netto maandlasten        hoge opbrengsten        weinig risico

Reageer snel, laat deze kans niet voorbij gaan! ”

 

Aldus de eerste reclamefolder van ‘Het Levob Hefboom Effect’ van oktober 1997 ...

 

En uit die eerste brochure van oktober 1997:

 

“Voor een uiterst gering bedrag van gemiddeld ƒ 7,- netto per maand,    beleggen wij ƒ 15.000,- voor u…

U kunt vaarwel zeggen tegen de lage rente op uw spaargeld, terwijl u toch ‘op zeker’ speelt. Deze beleggingsvorm combineert dus het gemak van sparen met het hoge rendement van beleggen.”

-          Zonder eigen startkapitaal toch een hoog rendement

-          Tweemaal per jaar ontvang u een geldbedrag

-          U loopt weinig risico

-          Gemakkelijk: u hoeft geen koersen te volgen

-          Ieder jaar verminderen uw maandelijkse lasten

-          Bepaal zelf hoeveel u besteedt en hoe lang u meedoet

-          Uw garantie bij overlijden

 

 Dit ‘slimme’ product werkt als volgt:

 

Voor een klein maandelijks bedrag financiert de klant van Levob ƒ 15.000,- wat wordt belegd in negen Nederlandse topfondsen tegen 11,4% rente. Naast 2 x per jaar dividend, geprognosticeerd op 2,5% van het belegd bedrag, wordt jaarlijks 3% van de aandelenportefeuille verkocht en uitgekeerd. Bij een koersrendement van 12,0% effectief per jaar heeft ‘Het Levob Hefboom Effect’ na tien jaar maar ƒ 761,16 netto gekost, ofwel gemiddeld nog geen ƒ 7,- per maand en levert nog eens een winst op van ƒ 22.542,72.

 

n tegenstelling tot de meeste partijen op de markt voor aandelenlease, wordt de kredietverlening onder bancaire voorwaarden verstrekt. Dit betekent dat op basis van een aanvraagformulier een BKR-toets bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel plaatsvindt en dat voor inkomens- en lastengegevens fysieke bewijzen moeten worden geleverd. Met andere woorden legitimatiebewijzen , loonstroken en jaaropgave bij loondienst, jaarcijfers en –verslagen van de laatste drie jaren bij zelfstandige ondernemers, hypotheekgegevens, alsmede kredietgegevens elders. Ook de normen voor verstrekking zijn afgeleid van normale kredietverlening.

 

Al snel na de introductie van Het Levob Hefboom Effect blijkt door deze werkwijze de productie ver achter te blijven bij de prognoses. Bij andere aanbieders is slechts een aanvraagformulier nodig, waarbij veelal zelfs niet om inkomens- en lastengegevens wordt gevraagd, laat staan dat er ook nog bewijzen worden gevraagd. Ook gaat de verstrekking veel verder, enige toetsing wat elders loopt achtten de meeste aanbieders als AEGON, Labouchere en Legio Lease niet nodig.

 

Eind 1997 wordt op aangeven van de Raad van Bestuur van LEVOB (detail: afkomstig van AEGON) de werkwijze drastisch veranderd. Net als de concurrentie volstaat voortaan alleen het aanvraagformulier (prod. 2). Hierop wordt wel het netto inkomen en de woonlasten gevraagd, maar er wordt niet meer gecheckt. Ook de normen voor verstrekking worden verruimd.

 

Begin 1998 komt dan toch de productie op gang, vooral nadat intern een depotconstructie wordt bedacht. Deze constructie, ‘Het SuperHefboom Effect’, werkt als volgt:

 

De klant opent middels een aanvraagformulier ‘Hefboomkrediet’ een ‘Totaalrekening’ of een ‘Card Krediet’ een spaar/ leen rekening bij OV-Bank met ƒ 0,- saldo. Deze rekening met kredietfaciliteit met een rente van 8,2%  fungeert als incassorekening voor meerdere contracten ‘Het Levob Hefboom Effect’. De roodstand wordt verminderd door de verplichte aflossing van 1% van de kredietlimiet, met een minimum van ƒ 100,-. Dit komt overeen met de gemiddelde maandelijkse belastingteruggave per twee contracten.  Daarnaast vindt aflossing plaats met de dividenduitkering in juli en december van ieder jaar, alsmede de opbrengst van 3% verkoop in december.

 

Op deze manier is conform de prognoses uit ‘Het Levob Hefboom Effect’ een nagenoeg gesloten spaar/leencircuit ontstaan waarbij het negatief saldo voortdurende toeneemt, maar ook weer afneemt.

 

Zolang de werkelijkheid klopt met de aannames …

 

De depotconstructie ‘Het SuperHefboom Effect’ wordt intern breed uitgemeten en vervolgens door de commerciële buitendienst aan cliëntenremisiers van Levob

 gepresenteerd, waaronder SpaarSelect en de Gelink Adviesgroep. Een enorme productiestroom voor ‘Het Levob Hefboom Effect’ is het gevolg:

 

Het marktaandeel stijgt van 0% begin 1998 tot 3% eind 2001, in welk jaar de productie stijgt tot maar liefst € 76 miljoen (jaarrekening 2001, blz. 6).In totaal zijn ca. 24.000 contracten gesloten met een totale hoofdsom van € 166 miljoen (eindrapport GCA Oosting).

 

Per 30 juni 1998 wijzigt OV bank de acceptatienormen voor ‘Het Levob Hefboom Effect’:

 

“In de praktijk worden wij steeds vaker geconfronteerd met cliënten die 10, 20, 30 en zelfs 40 hefbomen wensen. Zodra een cliënt meer dan 5 hefbomen aangevraagd spreken we over het opbouwen van een effectenportefeuille en gelden er ander normen. Te weten:

·         Het inkomen (kopie loonstrook), de lasten (kopie bankafschrift waar hypotheek-  en/of rentelasten op staan) en een identificatiebewijs moeten worden aangetoond…”

 

 Per 1 oktober 1999 wordt ‘Het Levob Hefboom Effect’ vernieuwd. Zo wordt de rente verlaagt van 11,4% naar 8,57% en wordt de hoofdsom € 7.000,- (ƒ 15.426).

 

Voor een aantal landelijke tussenpersonen werden zelfs gelabelde producten als spaarproduct verkocht, zoals StudieEffect en PensioenEffect.

 

In deze vorm is het product verkocht tot 2003, totdat afnemers begonnen te beseffen welke risico's men liep (tot wanneer ontvankelijk?)

 

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?