Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Fraude bij Kifid                  

De klachtafwijzing bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening neemt inmiddels zulke groteske vormen aan, dat gerust kan worden gesproken van fraude. Nadat ik kortgeleden met een afwijkende strategie meer dan 10 langlopende zaken glansrijk had gewonnen en diverse schikkingen kon treffen, is Kifid gaan draaien en sjoemelen ten opzichte van diens eerdere lijn op basis van arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009. 

Lijnrecht tegen die eerdere lijn en
 recente jurisprudentie in, kiest Kifid geheel onverwacht inmiddels opzichtig de kant van de aangesloten instellingen als AEGON, Achmea en Dexia. Verdraaiing van feiten, weglaten van bewijsmateriaal, gesjoemel met termijnen, valsheid in geschriften en akten: het komt allemaal voorbij. Zijn partijen nog in onderhandeling? Dan doen we toch snel even een uitspraak, zonder de aangetoonde onaanvaardbaar zware last?

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... De jongste affaires zijn de druppels die de emmer doet overlopen. Zo bereikte (samen met uitspraak gepubliceerd als GC-2014-416  in de zaak GC-12-F0005)
 uitspraak GC-2014-417 
in de zaak GC-12-F0007 ons per post aantoonbaar pas op 17 januari 2015. Meteen daarop is op 19 januari 2015 beroep ingesteld, maar wat schrijft de Secretaris van de Commissie van Beroep vervolgens in het beroep met als kenmerk CB-15-00010?

"De uitspraak van de Geschillencommissie is gedateerd op 25 november 2014. Dit betekent dat de beroepstermijn eindigde op 7 januari 2015. Het beroep is derhalve niet binnen zes weken na verzending van de uitspraak van de Geschillencommissie ingesteld."

Op 17 maart 2015 wordt meteen bezwaar aangetekend en op 15 mei 2015 volgt op verzoek van de Beroepscommissie een aanvulling met nadere inhoudelijke gronden voor de hoorzitting op 6 juli 2015. Een hoorzitting waar een pleitnota van onze kant niet nodig is, omdat het aangekondigde verweer van Achmea uitblijft en uitsluitend de termijnoverschrijding aan de orde zou komen. Hoorzittingen die af en toe chaotisch verlopen, omdat niet iedereen over dezelfde processtukken blijkt te beschikken. Reden om na de hoorzittingen de toegezonden kopie-dossiers Geschillencommissie minutieus na te pluizen: Cruciale processtukken blijken te ontbreken, het dossier Geschillencommissie GC-12-F0007 in beroep CB-15-00010 ontbreekt zelf geheel! Of ons onbekende brieven duiken juist plotseling op in het kopie-dossier GC-12-00107.

Na de hoorzittingen wordt dit dossier alsnog naar ons toegezonden. Tot onze stomme verbazing inclusief Verweerschrift van Achmea, met datumstempel 18 JUL 2015

Een Secretaris bij Kifid nota bene met een lopende aangifte bij Justitie wegens valsheid in geschrifte, maar die al die tijd volop in functie mocht blijven!

Inmiddels hebben meer gedupeerden aangifte bij Justitie gedaan tegen (medewerkers en commissieleden van) Kifid en de betrokken financiële instellingen, onderzoek moet uitwijzen welke malversaties onder welke noemer zijn te rangschikken.
 Update 6 juli 2015: Vandaag hoorzittingen in vier zaken waaronder GC-2014-416. Het blijkt de laatste werkdag te zijn van Secretaris Drijftholt.

Bij Uitspraak van 14 augustus 2015 wordt het beroep over GC-2014-416 niet-ontvankelijk verklaard: te laat beroep ingesteld en belang onder appelgrens van 25.000,=. Gemakshalve wordt de restschuld in de berekening 'vergeten' ...
Bij Uitspraak van 19 augustus 2015 wordt het beroep over GC-2014-417 eveneens niet-ontvankelijk verklaard: te laat!

Oplichting, het is er in vele gradaties. Heeft de koerswijziging mogelijk met de affaires Woekerpolis en Renteswaps te maken? Het zou zomaar kunnen.

Het houdt niet op, niet vanzelf. Het systeem is kennelijk heilig, getuige deze Afwijzing Beroep op 8 mei 2015:

"De uitspraak van de Geschillencommissie is op 28 oktober 2014 aan partijen verzonden. Tegen de uitspraak kon op grond van artikel 6.1 van het Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening binnen zes weken na 28 oktober 2014 beroep worden ingesteld. Het beroep kon derhalve uiterlijk op 9 december 2014 worden ingediend."

Zo op het eerste gezicht wordt het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard, want met de ontvangst op 16 december 2014 is het beroep gewoon te laat ingesteld, toch? Het wordt al wat vreemder wanneer het Verweer van InterBank in het geding is:

"Uit de door u overgelegde stukken maakt InterBank op dat de heer [X] op 8 december 2014 in beroep is gegaan tegen het vonnis van 28 oktober 2014 van de Geschillencommissie. Onder verwijzing naar artikel 6.1 van het Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is InterBank de mening toegedaan dat [X] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klacht, nu het beroep niet binnen een termijn van zes weken is ingesteld."

Vanwaar dan niet-ontvankelijk? Daarvoor moeten we weer bij Secretaris Drijftholt zijn. Vanwege de aangifte wegens valsheid in geschrifte, is het beroepschrift naar Kifid directeur Bas de Groot gestuurd. Maar uitgerekend de eind november 2014 reeds aangeklaagde Secretaris Drijftholt  stuurt op 13 januari 2015 de ontvangstbevestiging:

"Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw beroep d.d. 8 december 2014, ingekomen 16 december 2014. De termijn voor het instellen van beroep eindigt  op 10 december 2014"

Ondanks deze datumfraude laat de moegestreden klager het erbij zitten, omdat tegelijk de trukendoos opengetrokken wordt door de behandelkosten op 2 x 500 te stellen. Uiteraard hebben wij nog wel geklaagd bij de Klachtencoördinator Kifid, directie Kifid en bij de voorzitter van Bestuur Kifid. Nooit meer iets van gehoord, of het moet de brief van 13 februari 2015 van Secretaris Drijftholt zijn geweest:

"Uw beroepschriften zijn doorgezonden naar Interbank N.V. en Defam B.V. met het verzoek verweer te voeren. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 30 maart 2015"

Of toch niet, want op 20 februari 2015 krabbelt deze net zo hard weer terug, case closed:"U dient mijn brief van 13 februari 2015 als niet verzonden te beschouwen. Hierbij bevestig ik u dat de zaak is ingetrokken. Ik ging inmiddels over tot sluiting van het dossier"

Of toch weer wel, want na betaling van 500 volgt het eerder vermelde Verweer van InterBank en een heuse hoorzitting op 30 maart 2015 in Den Haag. En dan dus deze koude douche van 8 mei 2015. Bescherming bankwezen, of zou er nog iets anders meespelen? Doe vooral geen moeite om die advertentie te googlen, deze is inmiddels verwijderd.

Verdraaiing van feiten, weglaten van bewijsmateriaal, gesjoemel met termijnen, onmogelijke bewijslast , hoorzittingen die toch niet doorgaan, brieven die wel of juist niet bestaan, correspondentie dan al dan niet van pas komt, valsheid in geschriften en akten: het komt allemaal voorbij.

Hoppa, weer één. Naar aanleiding van een heftige discussie over de onaanvaardbaar zware last., weigerde AEGON een reeds bestaand doorlopend krediet mee te rekenen en 'vergat' gemakshalve bij de overeenkomst Vliegwiel de leasesom te verrekenen. Op naar Kifid dus vanwege dit onverteerbare standpunt, onze eerste klacht nieuwe stijl met de Ombudsman niet meer als beoordelaar maar als bemiddelaar: 

Klacht 15-01061 van 30 januari 2015 >> Ontvangstbevestiging met verzoek om aanvullende stukken, met procedurebeschrijving >> Reactie AEGON >> Procedurebeschrijving na reactie AEGON >>  Verzoek bemiddeling Ombudsman op 28 mei 2015 en dan toch als donderslag bij heldere hemel - in plaats van bemiddeling en daarna een eventuele voortzetting van de procedure bij de Geschillencommissie - deze Uitspraak nieuwe stijl in de klacht 15.01061

Het verweer van Aegon op het punt van de onaanvaardbaar zware last? "Onder verwijzing naar haar e-mail van 30 januari 2015 (10.24 uur) is Aegon van oordeel dat mevrouw Sluis er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat reeds bij aanvang van de Vliegwiel overeenkomst vaststond dat het bedrag groot € 113,47 voor haar inkomen een onevenredig zware last vormde."

Notabene hetzelfde emailverkeer waarin wij bewijs leverden van een reeds bestaande doorlopende krediet en waar wij tot een lager netto besteedbaar inkomen kwamen. Het was juist de reden om onmiddellijk bemiddeling van Kifid te vragen. En wat is zonder bemiddelingspoging van de Ombudsman het oordeel van de Geschillencommissie Kifid, exact gelijk aan eerdere uitspraken? Zonder verdere hoor en wederhoor?

"4.12 In de interne klachtprocedure heeft Aegon met inachtneming van door Consument beschikbaar gestelde informatie de door het Hof Amsterdam ontwikkelde formule ter beoordeling van de vraag of sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last toegepast. Daaruit volgde niet dat de maandelijkse inleg ad € 113,47 voor Consument een last vormde als hiervoor bedoeld. Consument heeft geen feiten of omstandigheden aangedragen die de Commissie aanleiding geven dat de berekening op onjuiste uitgangspunten was gestoeld of op onjuiste wijze is uitgevoerd."

Beste Marc Hendrikse, rechter en  hoogleraar Economie  aan de UvA: 997,54 is nog altijd kleiner dan 1233,71 en dus een onaanvaardbaar zware last! Maak nou zelf ook eens die berekening!

Over de foute advisering van de tussenpersoon, in lijn met de Hoge Raad en Hof Den Bosch? Niets, niente, nada.

Klagen bij Directie? Dit is de uitspraak, en daar zult u het mee moeten doen! Het gevaar van de vereenvoudigde behandeling, met almacht voor de Secretaris want zelfs een handtekening van Commissievoorzitter Marc Hendrikse is al teveel gevraagd. Bij SprintPlan nam de Secretaris tenminste nog de moeite om een digitale handtekening van de Voorzitter te plaatsen...

 

 

AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief  
  Uw Voordeel
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME  
   
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

 
   
 

 

 
  Contact ?