Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

           

Kifid dupeert tientallen klagers met beroepsverbod ClaimConcept

  

ClaimConcept biedt gespecialiseerde rechtshulp aan gedupeerden van banken en verzekeraars zoals Achmea, Aegon en Dexia, sinds 2011 voornamelijk via het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening Kifid. Tot halverwege 2014 met veel succes.

 

Een haat-liefdeverhouding echter, sinds al  in 2012 de toenmalige Ombudsman in reeds lopende procedures - ook bij de Geschillencommissie! - de tegenpartij toestond cliŽnten rechtstreeks te benaderen om ondermaats te schikken. Ziehier de kiem voor onze steeds hardere benadering!  

 

Kifid heeft nu met ingang van 21 maart 2016 - op onrechtmatige gronden - besloten mij het recht te ontzeggen om rechtstreeks als bijstandverlener of vertegenwoordiger van consumenten op te treden in procedures bij Kifid. Mijn cliŽnten zijn inmiddels razendsnel geÔnformeerd, ik zal hier kort uit de doeken doen wat er werkelijk speelt. Kifid is namelijk in haar eigen leugens verstrikt geraakt.

 

In de eerste plaats is de timing al uitermate verdacht, nu met de aanstaande uitspraak van de Hoge Raad over Bossche arresten van 2014 vele tientallen klagers alsnog gelijk dreigen te krijgen over tenminste 80% schadevergoeding bij verboden handelingen via tussenpersonen. Tot 2014 eveneens de visie van Kifid (maar dan standaard voor 60%), daarna door een raadsheer van Hof Amsterdam weggejorist ondanks die Bossche arresten en de Hoge Raad in 2009.

 

De felle kritiek op die opmerkelijke draai van Kifid, met meerdere herstelverzoeken om weer gewoon conform de eensluidende visie van de Hoge Raad in 2009 over foute advisering te oordelen, leverde mij een eerste waarschuwing op van de algemeen Voorzitter Geschillencommissie op 3 juli 2015. Ander opmerkelijk detail: kort daarop heeft Kifid op basis van onze kennelijk toch steekhoudende juridische argumenten alsnog al onze procedures bevroren in afwachting van de Hoge Raad, eerst eind mei 2016 maar nu helaas weer uitgesteld tot september 2016.

 

Directe aanleiding van de uitsluiting nu vormt mijn medewerking aan Varaís Kassa eind januari 2016, waarvoor wij een groot aantal voorbeelden hebben aangeleverd over de door Kifid zo vurig beleden laagdrempeligheid. In ťťn van die dossiers meende Kifid een stok te hebben gevonden om te slaan: ik zou mij ten onrechte nog steeds hebben voorgedaan als vertegenwoordiger bij Kifid.

 

Vanaf het moment dat Kifid mij vroeg om al dan niet in te stemmen met royement van de procedure (hť, waar kennen we die advocaat ook al weer van?), heb ik een kopie van de schikking opgevraagd en telkens in steeds hardere bewoordingen mijn twijfels geuit over de rechtsgeldigheid vanwege de mogelijk ontbrekende handtekening van de echtgenote. Volgens directeur Bas de Groot van Kifid een rechtsgeldige schikking met Achmea. Niet dus. Hondsbrutale ongefundeerde beschuldigingen van mij richting (medewerkers van) Kifid natuurlijk, maar het laat zich raden dat wij nooit een rechtsgeldig door beiden ondertekende vaststellingsovereenkomst hebben mogen zien! Vragen, gevolgd door een Voornemen tot uitsluiting van 25 februari 2016...

 

Mijn verweer van 17 maart 2016 op het voornemen tot uitsluiting is helaas totaal aan dovemansoren gericht geweest. Het maakt niet uit, Barbertje moet hangen. Let wel: dit zijn de hoogste rechters in ons land! En dat ondermeer ook deze cliŽnte op basis van de jongste uitspraak van de Hoge Raad op 2 september 2016 HR:2016:2012 gewoon nog recht heeft op 100% schadevergoeding, in dit geval maar liefst ca. Ä 45.000 ? Dat vertaalt Kifid als volgt:De reden waarom u de beschikking wenst te krijgen over de vaststellingsovereenkomst is kennelijk, zo begrijpen wij, hierin gelegen dat u meent aan de hand daarvan eventueel aanspraak te kunnen maken op een extra betaling door de heer [naam]. (pagina 2, 1e alinea laatste volzin).

 

Nee Kifid, Consumentenbescherming. Paradoxaal genoeg blijkt nu uit de definitieve uitsluiting dat mijn cliŽnte - als medeklager en bovenal als tweede contractant - de schikking inderdaad niet heeft ondertekend, maar dat is volgens onze kersverse raadsheer bij de Hoge Raad totaal niet relevant: Voor zover zou moeten worden aangenomen dat de heer [naam] daarbij mede optrad ten behoeve van zijn echtgenote, moet worden aangenomen dat de heer [naam] ook ten behoeve van zijn echtgenote optrad toen hij het geschil met Levob beŽindigde door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. (pagina 2, 2e alinea laatste volzin). Hoezo 1:88 BW?

 

Hoezo 1:88 BW, hoezo jaarverslag 2015 van Kifid, pagina 25 plus website? Geen eervolle vermelding, maar wel degelijk via ClaimConcept na vijf jaar strijd! In datzelfde jaarverslag erkent Kifid eindelijk dat zelf klagen zonder deskundige hulp vrijwel ondoenlijk is, maar geen woord over het nut van belangenbehartigers. Nee, Kifid zal dat zelf wel even ter hand nemen, als advocaat van de duivel.

 

Bijklussende rechters bij Kifid zetten zo toch weer de bijl aan de wortels van ons Nederlandse rechtsstelsel, en dat is onverteerbaar. ClaimConcept zal alle huidige en eventuele nieuwe relaties uiteraard dan ook met hand en tand blijven verdedigen, ook bij Kifid! De klager dient daarbij zelf de klacht online in onder een eigen speciaal gmail-adres. Dat gaat niet altijd goed: in een drietal zaken hebben klagers toch ClaimConcept als vertegenwoordiger aangewezen. Het leverde een boze brief van Kifid op waarin interim-Voorzitter Geschillencommissie Rick Verschoof dreigt met openbare kendmaking van mijn uitsluiting op de internetsite van Kifid. Een herhaling van zetten, met ook nu weer de surogaatmogelijkheid om je te verweren.

 

Met een eindoordeel  wat natuurlijk al langer vast staat, want ja: "Ook van een verzoek onzerzijds om uw instemming als vertegenwoordiger op te treden is hier niets bekend." O nee?

Verzoek instemming vertegenwoordiging 16.04367 

Verzoek instemming vertegenwoordiging 16.04434

Jawel, maar... "De bijlage bij uw mail is een automatisch gegeneerde mail die wordt verstuurd naar degene die als gemachtigde wordt genoemd bij het indienen van het verzoek. Als u niet aan uw cliŽnt laat weten dat u bij Kifid niet als gemachtigde kunt optreden, gebeurt dit."

Kifid: Aanklager, Rechter en Beul tegelijk. Karaktermoord met Levenslang. Dan ben je stukken beter af als advocaat met het eigen tuchtrecht onder de Advocatenwet. Rechters uitmaken voor rotte vis, dat kan zomaar 4 weken schorsing opleveren!

Goed, gedupeerden mogen het dus verder zelf opknappen. Fijn met Sinterklaas, zo'n een dik pak verweer van Dexia "d.d. 29 april 2015, een brief van 12 oktober 2016 alsmede een afschrift van een aanvullend verweerschrift van 23 november 2016", om daar  als volslagen leek binnen twee weken op te mogen reageren, ofwel voor half december 2016! Surprise ...

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
     
 

 

 
  Contact ?    
       
         
  2020-02-15 Kifid onderzoek RUG